Монографії

 

5

Богатирьов А.М., Приходько К.П., Савенко І.І.

Організація виробництва на підприємствах консервної промисловості. Навчальний посібник- Одеса: «Аспект», 1997, —200 с.

В навчальному посібнику розглядаються підприємства, як суб’єкти господарювання, питання організації основного та допоміжного виробництв, організації праці та її стимулювання на плодоовочевих консервних заводах. Книга призначається для  студентів. технічних спеціальностей (технологів та механіків) вищих навчальних закладів, які готують фахівців для роботи, в консервної галузі промисловості.

 

 

 

 

 

 

 

7

Богатирьов А. М., Єрохіна Т. В.

Планування та управління підприємством консервної промисловості. Навчальний посібник.—Одеса: “Аспект”, 2002. — 260 стор.

В навчальному посібнику планування розкрито як функція і метод управління, розглянуті завдання, зміст і методи стратегічного, поточного і оперативного планування виробничо-господарської діяльності консервного підприємства. Розкриті основні етапи становлення науки управління, закономірності і принципи управління, розглянуті зміст загальних і конкретних функцій управління, технологія і організація управління, особливості управлінської праці. Книга призначається для студентів технічних спеціальностей (харчова технологія і інженерія, інженерна механіка і г. ін.) витих навчальних закладів, які готують фахівців для роботи в консервної галузі промисловості. Вона може бути використана також як навчальний посібник в процесі підготовки фахівців з менеджменту і економіки для підприємств консервної і інших галузей харчової та переробної промисловості АПК.

 

 

 

3

Основи підприємництва в харчової промисловості. Б 74 Богатирьов А.М., Кузнєцова І.О., Чабарова З.І. та інш. Навч. посібн. – Одеса: РВА «Аспект» 2004. 390 с. мова укр.

В навчальному посібнику висвітлюється теорія  підприємництва та практика підприємницької діяльності в харчовій промисловості. Розглядаються стадії процесу І підприємництва: формулювання комерційної ідеї; розробка бізнес-плану; мобілізація ресурсів створення підприємства.

Особлива увага приділяється проблемам малого бізнесу, і- розкриваються основи менеджменту малим підприємством.

 

 

 

 

 

8

Савенко Ігор Іванович

Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств. Теоретико-правовнй та методологічний аспекти – Одеса: Поліграф, 2008. – 272 с.

Монографія присвячена одному із найбільш неурегульованих питань української економіки — управлінню зерновим ринком. В рамках монографії узагальнено теоретико-правові та методологічні аспекти логістичного підходу в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств, еволюції основних напрямків діяльності названих підприємств, перспектив розвитку елеваторної галузі – невід’ємної складової структури зернового ринку України. Автором досліджено способи організації та управління зерновим ринком ведучих зерновиробних країн світу, від етапу квотування посівних площ, збору, зберігання та розподілення зерна, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Використовуючи великий масив теоретичної та практичної інформації, автором розроблена концепція; розвитку зернового ринку України, в основу якої покладено науково обґрунтовані засади логістичного менеджменту. Автор вважає, що застосування рекомендованого концептуального підходу приведе до досягнення конкретних економічних здобутків в царині зернового господарства України.

 

 

2Рекомендовано до друку Вченою радою (Одеської національної академії харчових технологій (протокол № 1 від 07.09. 2012р )

Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств зернового підкомплексу / І.І. Савенко, І.О. Седікова. – . Одеса: Поліграф, 2012. – 175 с.

Монографія присвячена вивченню стану та проблем формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами зерно продуктового с підкомпплексу. В умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для керівників підприємств є формування названого механізму, який спроможний забезпечити ефективність управління і конкурентоспроможнісгь підприємства. Використовуючи  великі масиви теоретичної та практичної інформації, автори монографії представляють різновиди механізмів, які сформувалися в процесі економічних реформ в Україні та представили власне бачення формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу з урахуванням динаміки розвитку та етапів життевого циклу підприємств.

 

 

 

 

10

Монографія. За редакцією завідувача кафедри економіки промисловості ОНАХТ О.І. Павлова. Одеса, «Астропринт», 2012

У монографії обґрунтовано світоглядні засади, теорію та методологію сталого розвитку і безпеки агропродовольчої сфери. Виявлено і проблеми економічної та екологічної безпеки агропродовольчої сфери. Розкрито значення соціальної складової сталого розвитку агропродовольчої сфери та визначено його політико-управлінський аспект.

 

 

 

 

 

 

 

12

Седікова І. О. 

Роль інформаційної складової в системі зберігання та переробки зерна: моногр. /І.О. Седікова. — Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. — 192 с.

В роботі досліджено інформаційний характер та складова управління логістичного менеджменту в системі зберігання та переробки зерна. Проведено аналіз державного регулювання інформаційних процесів.

Для науковців, менеджерів підприємств зберігання та переробки зерна, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів економічних, технічних та технологічних спеціальностей.

 

 

 

 

 

9

Рябова Т.Ф.

Інноваційний розвиток виробничих галузей промисловості Росії: теорія, методологія, практика: Монографія / Т.Ф. Рябова, А.Н. Трошин, А.С. Чижик та ін.; під ред. проф. Т.Ф. Рябовой і проф. А.С. Чижика – М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °», 2013. – 459 с.

Ця монографія містить результати багатоаспектних досліджень вчених різних вузів Російської Федерації і України. У ній досліджуються проблеми, пов’язані із забезпеченням продовольчої безпеки країни, економічним розвитком організацій і підприємств обробних виробництв харчової промисловості та державним регулюванням економіки. У монографії розглядаються також питання реструктуризації внутрішнього середовища підприємства, використання трудових ресурсів, сучасні форми розширення виробництва, можливості перетворення державного управління, проблеми сталого розвитку соціально-економічних систем, параметри і критерії інноваційного розвитку підприємств та інші.

 

 

 

1Управління розвитком підприємств (за видами економічної діяльності) в умовах глобалізації: моногр. / за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової. — Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. — 218 с.

Дана монографія видана за ініціативи, активної участі колективу кафедри менеджменту та логістики, аспірантів, магістрів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій та адміністрування” Одеської національної академії харчових технологій.

Монографічний огляд знайомить читача з результатами аналізу діяльності підприємств зернопродуктового, олієжирового підкомплсксу; ПАТ «Білгород-Дністровський КХП”, ТОВ “Іллічівський зерновий термінал”, ПАТ «Новоукраїнський КХП», ТОВ “Форес”, ВКФ “Олір” ЛТД, ПРАТ “Одесавинпром”, підприємств з виробництва коньячних виробів.

 

 

 

 

 

6

Савенко І.І.

С127 Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України : моногр. /І.І. Савенко, Н. О. Домбровська, Ю. Б. Каламан та ін.; за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. —128 с.

Авторський колектив:

Савенко І.І. (передмова; післямова), Домбровська Н.О.(підрозділ 1.1), Савенко І.І., Каламан Ю.Б. (підрозділ 1.2), Попов Л.П. , Осипчук В.Ю. (підрозділ 1.3); Седікова І.О., Брайко М.Г., (підрозділ 2.1), Агеева І.М., Фоменко М.В. (підрозділ 2.2), Килинчук О.Є. (підрозділ 2.3); Євтушевська О.О., Дідоренко Д,С. (підрозділ 3.1), Корсікова Н.М., Кузьменко К.О. (підрозділ 3.2), Миронюк Т.І, Шатура М.А. (підрозділ 3.3.); Козак К.Б., Підгурська Г.М. (підрозділ 4.1), Гордієнко Л.Л., Бабич Т.В. (підрозділ 4.2), Удовиця О.Ф., Харченко Т.А. (підрозділ 4.3); Седікова І.О., Седіков Д.В. (підрозділи 5.1,5.2), Бренер О.Д. (підрозділ 5.3). Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.

Монографічний огляд присвячено дослідженню стану розвитку харчової  та переробної галузей, галузі готельно-ресторанного бізнесу, визначенню  позитивних та негативних моментів в їх діяльності та розробка рекомендацій, щодо усунення негативних моментів розвитку. Узагальненням магістерських робіт є статті викладачів кафедри та магістрів, які покладені в основу даної монографії.

 

4

Конкурентоспроможність харчових галузей України в КЗО контексті євроінтеграції : моногр. / Одеська національна академія харчових технологій; за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016,—275 с.

Монографія видана за ініціативи, активної участі колективу кафедри менеджменту та логістики, докторантів, аспірантів, магістрів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування – (за видами економічної діяльності)», 8.05060107 «Логістика» Одеської національної академії харчових технологій.

В дослідженні проаналізовано стан зернової, олієжирової, виноробної, кондитерської галузей та галузі гостинності України, : конкурентоспроможність українських товарів та підприємств на національному та світових ринків, розроблено перспективні шляхи їх розвитку.

 

 

 

 

 

11

Редакційна колегія:

Ангелов Г.В. д-р філософії, проф., Агеєва І.М. – к.е.н., доц., Басюкіна Н.Й., д.е.н., доц., Купріна Н.М. – к.е.н., доц., Лагодієнко В.В., д.е.н., проф., Немченко В.В., д.е.н., проф., Павлов О.І. – д.е.н. проф., Рогатіна Л.П. – к.е.н., доц., Савенко І.І. – д.е.н., проф.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Одеської національної академії харчових технологій протоколом  № З від 03.10.2017 р.У матеріалах конференції знайшли відображення економічні і соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття.

Були запропоновані шляхи вирішення найактуальніших та нагальних проблем багатьох сфер сучасного бізнесу та новітні управлінські технології в сучасних турбулентних умовах існування підприємств. В доповідях особлива увага приділялась прикладному характеру досліджень та їх виливу на поліпшення економічної ситуації в країні.

Науковий редактор Каламан О.Б. – директор ННІПЕіМ ім. Вейнштейна ОНАХТ.

 

 

 

обложєкаРеконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства: Монографія. / За ред. Савенко І.І., Станкевича Г.М., Седікової І.О. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 644 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та практичні питання реконструктивного тип адаптування реального сектору економіки та галузевої науки до умов постіндустріального суспільства. Розглянуті вектори стратегічного розвитку, виклики та погрози сьогодення в оліє-жировій та виноробній галузях. Приділена увага особливостям ведення бізнесу підприємствами готельно-ресторанної господарства. Показано вплив харчової та переробної галузей на продовольчу безпеку України. Значна частина монографії присвячена питанням якості та енергоефективності у технологіях зберігання та переробки зерна, зокрема проблемам та перспективам післязбиральної обробки зернових та олійних культур, перспективним видам сировини для зернопереробної промисловості. Монографія буде корисною науковцям та фахівцям, які переймаються економічними та технологічними проблемами харчової та зернопереробної галузей, а також аспірантам та студентам вузів України харчового спрямування.

 

 

 

13

Рецензенти:

Ришард Пукала – доктор технічних наук, професор, проректор Державної вищої школи технології та економіки Броніслава Маркевича в Ярославлі (Польща).
Петро Адатішін – доктор технічних наук, доцент, проректор з університетського розвитку, інформаційних технологій і забезпечення якості Університету Прешові (Словаччина).

Нікішина О.В., Бондаренко С.А., Седикова І.О. – Інноваційно-інвестиційний проект з розвитку садівництва і виноградарства в умовах європейської інтеграції (в межах регіону) (стор. 80)

 

 

 

 

 

14Колективна монографія

Сучасний стан галузей національної економіки України :

С 127 проблеми та шляхи вирішення: моногр. / за ред. I I, Савенко, І.О. Седікової. Харьков: ТОВ «Пром-Арт», 2018. – 433 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та практичні питання розвитку галузей національної економіки України. Розглянуті вектори стратегічного розвитку, виклики та погрози сьогодення в галузях національної економіки. Представлено результати маркетингових досліджень та результати фінансово-господарської діяльності підприємств готельно-ресторанної, зернової, виноробної, хлібопекарської, сокової галузей. Відображення питань оцінки персоналу, сучасних методів мотивації персоналу, попередження та профілактика конфліктів склали другий напрям досліджень. Висвітлено питання інноваційних технологій харчових виробництв, зокрема, нанотехнологічних інновацій в харчових виробництвах, інноваційного обладнання для сушіння, термообробки харчових продуктів, аналізу способів переробки плодів кісточкових культур.

Монографія буде корисною науковцям та фахівцям, які переймаються економічними та технологічними проблемами галузей національної економіки України, а також аспірантам та студентам вузів України харчового спрямування.